اشتباه

من پیر شده بودم و او همان بود که بود …

Comments are closed.

Sohail’s Star - Comet , Written By Sohail M , Powered By Hamidreza S