حس عجیب

حس عجیب وقتی که لب پنجره به آسمون ابری نگاه می کنی و به خدا میگی: “کجایی؟!” و بعد در حین بستن همون پنجره ناگهان اولین تصویری که می بینی، خودتی …  

Comments are closed.

Sohail’s Star - Comet , Written By Sohail M , Powered By Hamidreza S