پاییز

آسمان می بارد؛

بارانش از آن زمین است و “ابره تیره” از آن ذهن من …

You must be logged in to post a comment.

Sohail’s Star - Comet , Written By Sohail M , Powered By Hamidreza S