جای خالی تو

جای خالی جملات را با هر کلمه ای می توان پر کرد، اما بعضی جاهای خالی را با هیچ واژه و کلام و جمله و سکوتی نمی توان پر کرد …
مثل جای خالی تو!

Comments are closed.

Sohail’s Star - Comet , Written By Sohail M , Powered By Hamidreza S