زمان مقدس

روزها و شب ها می گذرند و من زمان را گم کرده ام در تکاپوی روزها!
حافظه کم یاری می کند و درگیر فکرست …
اما، بعضی زمان ها را نمی توان فراموش کرد؛ حتی اگر حواست نباشد! حواست نیست اما حس می کنیَش!
… و من حس کردم فقط؛ که امروز در کنار بسیار دوری ها، دو سال است که به هم نزدیکیم!

جشن می گیرم و سکوت می کنم به احترام این زمان :)

Comments are closed.

Sohail’s Star - Comet , Written By Sohail M , Powered By Hamidreza S