نماز

نماز امشب حال دیگری داشت!
با نسیم شبانه و بوی پاییز شروع شد، صدای خوش رعد بلند شد، می خواندم و در ذهنم زمزمه میشد “امیدم را مگیر از من خدایا!” و من از لذت آن لحظه می لرزیدم! قطره های باران نازل گشتند و من سرخوش از تمام صداهایی که در ذهنم جاری بود!
و نمازی که دوست داشتم هیچوقت تمام نشود …

Comments are closed.

Sohail’s Star - Comet , Written By Sohail M , Powered By Hamidreza S