قافله ی عمر

برگی دیگر از ورق تقویم زندگی ورق خورد و برگی دیگر از درخت زمان بر زمین افتاد!
سالی دیگر گذشت؛ پر از هیاهو در روزگار غریبِ بودن …
و می گذرند سال هایی که سازنده آینده مان خواهد بود و سال هایی که در حال چیدمان تک تک خشت های آن هستیم، اما باشد که تک تک خشت های آن را درست برداشته باشیم و درست چیده …

پ.ن: این قافله ی عمر عجب می گذرد!

Comments are closed.

Sohail’s Star - Comet , Written By Sohail M , Powered By Hamidreza S